رستگاری (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

رستگاری اصطلاحی دینی است.

رستگاری همچنین می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته‌باشد:

فیلم