باز کردن منو اصلی

رَشْنْ از ایزدان بزرگ مزدیسنا و ایزد دادگری‌است. در روز پسین (آخرت) به عنوان سومین داور پس از مهر و سروش حضور دارد. یشت دوازدهم اوستا «رشن‌یشت» در ستایش اوست. هیجدهمین روز ماه به نام این ایزد است.

محتویات

ریشه‌شناسی کلمهویرایش

صورت اوستایی رشن رَشْنَوْ است و آن را با گمان پرهیزگاری یا درخشش معنی کرده‌اند.. صورت پهلوی این نام همان رشن است. در فارسی دری به صورت رش هم آمده‌است.

معرفیویرایش

رشن و در اوستا: رَشنو، به معنی پرهیزگاری است و به روایت یشت ۱۷، بند ۱۶، پسر اهوره مزدا است و همراه با بهرام و مهر، پدیدآورندهٔ پیروزی برای سپاهیان است. یشت دوازه، بدین ایزد اختصاص یافته‌است.

رشن، در بسیاری موارد با ایزد ارشتاد یک جا آمده‌است. رشن ایزد عدالت است و همراه مهر و سروش، به داوری روان درگذشتگان می‌پردازد. ترازوی سنجش در این روایت، همواره در دست رشن است و از این جهت همیشه با صفت راستی [دادگری] بیان می‌شود.

روز هیجدهم هر ماه به ایزد رشن، اختصاص دارد و این روز را ایرانیان قدیم، رشن روز می‌نامیدند. رشن روز را در ماه‌های شهریور و مهر، سعد [= خوش یُمن] و در دیگر ماه‌ها میانه می‌دانستند و در این روز، مسافرت، بازرگانی، کشاورزی و فصد و پوشیدن لباس نو را نیکو می‌دانستند.

بنا به برخی روایات، رشن؛ دشمن راهزنان است و در هر جای [برای یاری مؤمنان مزدیسنا] باشنده است و به همین شَوَند):دلیل (پارسایان باید پیوسته از او کمک بگیرند.

گُل ویژهٔ این ایزد در بندهشن، گل نسرین یا گل نسترن است.

پانویسویرایش

  1. ^ بهار ۸۴ دوستخواه ۹۹۲
  2. ^  باجلان ۱۴۲
  3. ^  رضی ۲۲۹

منابعویرایش

  • بهار، مهرداد (۱۳۸۱پژوهشی در اساطیر ایران، به کوشش ویراستار کتایون مزداپور.، تهران: آگه
  • دوستخواه، جلیل (۱۳۸۱اوستا: کهن‌ترین سرودهای ایرانیان، تهران: مروارید
  • جان. راسل. هینیلز (۱۳۸۵شناخت اساطیر ایران، ترجمهٔ باجلان فرّخی، تهران: انتشارات اساطیر، شابک ۹۶۴-۳۳۱-۲۶۴-X
  • رضی هاشم (۱۳۸۲آیین مغان (پژوهشی درباره دین‌های ایرانی)، تهران: انتشارات سخن