رفاه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

رفاه به معنای تأمین سطحی از نیک‌زیستی و حمایت اجتماعی برای همهٔ شهروندان یک کشور است.

رفاه ممکن است اشاره به موارد زیر نیز باشد:

نیک‌زیستی همگانی ویرایش

اقتصاد ویرایش

کمک‌های عمومی دولتی ویرایش