رودان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شهرستان

روستا

  • رودان (سرباز) روستایی در دهستان سرکور بخش مرکزی شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان
  • رودان (ایرانشهر) روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان