روز برمی‌آید

(تغییرمسیر از روز برمی آید)

روز برمی‌آید ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: