روز جهانی کاربردپذیری

روز جهانی کاربردپذیری از سال ۲۰۰۵ توسط انجمن حرفه‌ای های کاربردپذیری برگزار میگردد.

تاریخچه

۲۰۰۵

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۸

موضوع: حمل و نقل کشورهای برگزار کننده: ۴۳ کشور

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۲

موضوع: کاربردپذیری در سیستم‌های مالی

۲۰۱۳

روز جهانی کاربردپذیری در ایران

۱۳۸۹

روز جهانی کاربردپذیری روز پنج‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۹ در فرهنگسرای رسانه تهران برگزار شد.

۱۳۹۰

روز جهانی کاربردپذیری روز پنج‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۰ در دانشگاه علم و فرهنگ تهران برگزار شد.

۱۳۹۱

روز جهانی کاربردپذیری با محوریت کاربردپذیری در سیستم‌های مالی روز پنج‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۱ در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد.

منابع

روز جهانی کاربردپذیری در ایران بایگانی‌شده در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۰ توسط Wayback Machine

روز جهانی کاربردپذیری