روش اکرا–بازی

(تغییرمسیر از روش اکرا-بازی)

در علوم رایانه اکرا-بازی روشی است برای بررسی پیچیدگی محاسباتی یک رابطه ی بازگشتی که در طراحی الگوریتم ظاهر می‌شود که تعمیمی است بر قضیه اصلی واکاوی الگوریتم‌ها.

فرمول ویرایش

این روش به رابطه ی زیر اعمال می شود:

 

که در آن:

  • شرایط اولیه لازم قید شده است.
  •   و   به ازای تمام مقادیر i ثابت هستند.
  •   و   به ازای تمام مقادیر i
  •   که در آن c ثابت است.
  •   به ازای تمام مقادیر i
  •   یک ثابت است.

رفتار حدی T(x) به صورت زیر و به ازای مقداری از p که   بدست می آید:

 

منابع ویرایش

  • Mohamad Akra, Louay Bazzi: On the solution of linear recurrence equations. Computational Optimization and Applications 10(2):195–210, 1998.