زاویه مماسی

Intrinsic coordinates (Whewell equation).png

در هندسه، زاویه مماسی (انگلیسی: Tangential angle‎) یک منحنی در نقطه‌ای معین برابر است با زاویهٔ بین خط مماس به منحنی در آن نقطه و محور ها.[۱]

معادلهویرایش

اگر معادلهٔ پارامتریک منحنی (x(t), y(t))باشد، زاویهٔ مماسی φ در t تا مضربی از برابر است با:[۲]

 

منابعویرایش