زباله‌دان تاریخ

زباله‌دان تاریخ مجازاً جاییست که وقتی اشیایی چون افراد، وقایع، مصنوعات، ایدئولوژی‌ها و ... فراموش شده یا به حاشیه رانده می‌شوند، بدان انداخته می‌شوند. این اصطلاح در قرن نوزدهم ظهور کرد ولی توسط لئون تروتسکی عمومیت یافت.

نمونه‌های تاریخویرایش

رونالد ریگان در سخنرانی در مجلس عوام بریتانیا در ۱۹۸۲ گفت «آزادی و دمکراسی مارکسیسم و لنینیسم را در زباله‌دان تاریخ خواهد انداخت»

منابعویرایش