باز کردن منو اصلی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

کاربردهاویرایش

  • کاری که نقطه شروع آن در گذشته و تا زمان حال ادامه پیدا کرده‌است.

He has worked there since 1969.

  • کاری که به تازگی کامل، تمام شده یا انجام شده.

He has just scored a goal.

  • یک کار تمام شده که بر روی زمان حال تأثیر می گذارد.

He has bought new trainers and now he plays even better than before.

  • چیزی که هرگز، یکبار، یا چندین بار تا زمان صحبت اتفاق افتاده.

He has never lost a match.

ساختار گرامریویرایش

برای ساختن جملات در زمان حال کامل به فعل کمکی have به همراه شکل سوم از فعل اصلی (past participle) نیاز داریم. جدول زیر ساختار جملات در این زمان را به صورت مثبت، منفی و سوالی نشان می‌دهد.

ضمایر جملات مثبت جملات منفی جملات سوالی
I/you/we/they I have played/spoken I have not played/spoken Have I played/spoken?
he/she/it he has played/spoken he has not played/spoken Has he played/spoken?

منابعویرایش