زمان حال کامل در زبان انگلیسی


زمان حال کامل یا ماضی نقلی (Present Perfect) یکی از زمان‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی است،که برای صحبت درباره عملی استفاده می شود که از گذشته شروع شده و تا زمان حال نیز ادامه داشته است که معمولاً همراه با کلمات for و since می آید.

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

مثال 1:we have been here for five hours

مثال2:we have been here since 2:00 p.m

در زمان حال کامل for،طول زمان و since،مبدا زمان را نشان می دهند

همچنین یکی دیگر از کاربرد های این زمان برای بیان تجارب گذشته است برای مثال:

I have gone there twice-1

We have played this game before-2

در فارسیویرایش

در فارسی از (ماده گذشته + شناسه) استفاده می‌کنیم. برای نمونه:

I have gone.

من رفته‌ام.

کاربردهاویرایش

  • کاری که نقطه شروع آن در گذشته و تا زمان حال ادامه پیدا کرده‌است.

He has worked there since 1969.

  • کاری که به تازگی کامل، تمام شده یا انجام شده.

He has just scored a goal.

  • یک کار تمام شده که بر روی زمان حال تأثیر می گذارد.

He has bought new trainers and now he plays even better than before.

  • چیزی که هرگز، یکبار، یا چندین بار تا زمان صحبت اتفاق افتاده.

He has never lost a match.

ساختار گرامریویرایش

برای ساختن جمله در زمان حال فرساخت به فعل کمکی have به همراه شکل سوم از فعل اصلی (past participle یا ماده گذشته) نیاز داریم. جدول زیر ساختار جمله‌ها در زمان کنونی فرساخت را به صورت مثبت، منفی و پرسشی نشان می‌دهد.

ضمیرها جمله مثبت جمله منفی جمله پرسشی
I/you/we/they I have played/spoken I have not played/spoken Have I played/spoken?
he/she/it he has played/spoken he has not played/spoken Has he played/spoken?

منابعویرایش