زمان حال کامل در زبان انگلیسی


در انگلیسی، زمان حال کامل (Present Perfect) یکی از زمان‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی است.

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

در فارسیویرایش

در فارسی از (ماده گذشته + شناسه) استفاده می‌کنیم. برای نمونه:

I have gone.

من رفته‌ام.

کاربردهاویرایش

  • کاری که نقطه شروع آن در گذشته و تا زمان حال ادامه پیدا کرده‌است.

He has worked there since 1969.

  • کاری که به تازگی کامل، تمام شده یا انجام شده.

He has just scored a goal.

  • یک کار تمام شده که بر روی زمان حال تأثیر می گذارد.

He has bought new trainers and now he plays even better than before.

  • چیزی که هرگز، یکبار، یا چندین بار تا زمان صحبت اتفاق افتاده.

He has never lost a match.

ساختار گرامریویرایش

برای ساختن جمله در زمان حال فرساخت به فعل کمکی have به همراه شکل سوم از فعل اصلی (past participle یا ماده گذشته) نیاز داریم. جدول زیر ساختار جمله‌ها در زمان کنونی فرساخت را به صورت مثبت، منفی و پرسشی نشان می‌دهد.

ضمیرها جمله مثبت جمله منفی جمله پرسشی
I/you/we/they I have played/spoken I have not played/spoken Have I played/spoken?
he/she/it he has played/spoken he has not played/spoken Has he played/spoken?

منابعویرایش