زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده برای بیان اتفاقاتی است که در زمان گذشته رخ داده است و کاملاً" به پایان رسیده است.

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی برای بیان اتفاقاتی است که در زمان گذشته رخ داده است و کاملاً" به پایان رسیده است. فعل انگلیسی اگر با قاعده باشد پس از اضافه شدن ed به انتهایش، تبدیل به حالت گذشته می‌شود و اگر بی قاعده باشد شکل فعل به صورت بی اساس و بی قاعده تغییر می کند.


دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی


کاربردهاویرایش

از زمان گذشته ساده در موارد زیر استفاده می شود:

 • وقایعی که یک یا چند بار در گذشته اتفاق افتاده اند.
 • اتفاقاتی که یکی پس از دیگری در گذشته اتفاق افتاده اند. (به همراه زمان گذشته کامل)
 • یک اتفاق جدید در گذشته که یک عمل در حال انجام را در گذشته متوقف کرده.(به همراه زمان گذشته استمراری)
 • در جملات شرطی نوع دو (If I talked, …)

مثال هاویرایش

 • مثال:
 • We invited them to our party but they decided not to come.
 • She passed her examination because she studied very hard.
 • I came home at 6 o'clock.
 • We walked to school every day.
 • Charles entered the hall, looked around, took off his coat and put it on a chair.
 • they weren't able to come because they were so busy.
 • Nobody knew about end of his life.
 • ما آنها را به مهمانی مان دعوت کردیم اما آنها تصمیم گرفتند که نیایند.
 • او در امتحان قبول شد زیرا زیاد درس خوانده بود.
 • من ساعت 6 به خانه آمدم.
 • ما هر روز قدم زنان به مدرسه می رفتیم.
 • چارلز وارد سالن شد، به اطراف نگاهی انداخت، کتش را در آورد و آنرا روی صندلی گذاشت.
 • آنها نمی‌توانستند بیایند زیرا سرشان خیلی شلوغ بود.
 • هیچکس راجع به سرنوشت او چیزی نمی دانست.

برخی افعال در انگلیسی بی قاعده هستند و برای تبدیل شدن به حالت گذشته فرمشان تغییر می کند.

 • مثال:

to blowblew

to bringbrought

to breakbroke

to buildbuilt

to burnburned/burnt

to buybought

to catchcaught

to comecame

to costcost

to drawdrew

to dreamdreamed/dreamt

to drinkdrank

to drivedrove

to eatate

to feelfelt

to findfound

to flyflew

to forgetforgot

to getgot

to givegave

to gowent

to growgrew

to havehad

to hearheard

to hidehid

to hithit

to holdheld

to keepkept

to knowknew

to learnlearned/learnt

to leaveleft

to lendlent

to letlet

to loselost

to makemade

to meanmeant

to meetmet

to paypaid

to putput

to readread

to riderode

to runran

to saysaid

to seesaw

to sellsold

to sendsent

to setset

to shineshone

to showshowed (irregolare per il participle past diverso)

to shutshut

to singsang

to sitsat

to sleepslept

to smellsmelled/smelt

to speakspoke

to spendspent

to stealstole

to strikestruck

to swimswam

to taketook

to teachtaught

to telltold

to thinkthought

to understandunderstood

to wakewoke

to wearwore

to winwon

to windwound

to writewrote

 
A trial at the Old Bailey, where Garrow began (Simple past) his career as a barrister.

برای سؤالی کردن جملات گذشته از Did و برای منفی کردن از Didn't استفاده میکنیم. در جملات سؤالی وقتی از did استفاده می کنیم فعل به حالت ساده نوشته می شود.

 • مثال:
 • Did you go out last night?.
 • Did you have time to write the letter?.
 • He didn't work for F.B.I.
 • Your dog didn't bark loudly.
  did you go to school last week*.
 • آیا دیشب تو بیرون رفتی؟
 • آیا تو وقت داشتی که نامه بنویسی؟
 • او برای اف بی آی کار نکرد.
 • سگ شما با صدای بلند واق واق نکرد.
 • آیا تو هفته قبل به مدرسه رفتی؟

منابعویرایش

* English Grammar in Use 7th PRINTING 1998 by R.Murphy-2th edition-ISBN 0-521-43681-8