زوزن ممکن است به موارد زیر اشاره کند:

  • ولایت زوزن، یکی از ولایت‌های دوازده‌گانه ربع نیشابور در خراسان بزرگ
  • بخش جلگه زوزن، یکی از بخش‌های شهرستان خواف در استان خراسان رضوی
  • دهستان زوزن، دهستانی در شهرستان خواف استان خراسان رضوی
  • شهر زوزن، مرکز ولایت زوزن در بخش غربی خراسان بزرگ
  • زوزن (روستا)، روستایی در شهرستان خواف استان خراسان رضوی