زین (ابهام‌زدایی)

زین و زِین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: