سایشی برگشته واک‌دار

(تغییرمسیر از سایشی برگشته واکدار)

سایشی برگشته واکدار یک صامت است که در گفتار برخی از زبانهای جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨ʐ⟩ است.[۱]

ʐ
شماره IPA137
کدبندی
محتوا (اعشاری)ʐ
یونیکد (شانزدهتایی)U+0290
الفبای آواییz`
کیرشنبامz.

 

منابعویرایش

  1. Voiced retroflex sibilant. (2016, February 23). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 01:41, March 1, 2016, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_retroflex_sibilant&oldid=706470697