سایشی لبی‌دندانی واک‌دار

سایشی لبی‌دندانی واکدار یک صامت است که در گفتار برخی از زبان‌های جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨v⟩ است. در فارسی این همخوان با «و» نشان داده می‌شود. [۱]

v
شماره IPA129
کدبندی
محتوا (اعشاری)v
یونیکد (شانزدهتایی)U+0076
الفبای آواییv
کیرشنبامv

 


منابع ویرایش

  1. Voiced labiodental fricative. (2016, January 18). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 12:58, February 21, 2016, fromhttps://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_labiodental_fricative&oldid=700425596