سرخرگ کبدی مشترک

سرخرگ کبدی مشترک (انگلیسی: Common hepatic artery) سرخرگ کبدی مشترک، شاخه متوسط تنه حفره شکم (سلیاک) است که به سمت راست رفته و به دو شاخه انتهایی خود یعنی سرخرگ اصلی کبد و سرخرگ گاسترو دئودنال تقسیم می‌شود.

سرخرگ کبدی مشترک
Gray532.png
Branches of the celiac artery - stomach in situ. (Hepatic artery is visible at upper left.)
3D rendered CT of abdominal aortic branches and kidneys.svg
3D-rendered سی‌تی اسکن، showing common hepatic artery in center
جزئیات
لاتینarteria hepatica communis
خاستگاه
celiac artery
شاخه‌ها
hepatic artery proper
Right gastric artery
gastroduodenal artery
شناسه‌ها
فهرست گریp.۶۰۳
دورلندز
/السویر
a_61/۱۲۱۵۴۴۷۸
واژگان آناتومیA12.2.12.015
اف‌ام‌اِی14771
واژگان کالبدشناسی

سرخرگ اصلی کبد در لبه آزاد چادرینه (اومنتوم) کوچک به سمت کبد صعود می‌کند. این سرخرگ از سمت چپ مجرای صفراوی و جلوی سیاهرگ دروازه‌ای گذشته و نزدیک ناف کبد به دو شاخه، سرخرگ‌های کبدی راست و چپ تقسیم می‌گردد. سرخرگ کبدی راست با نزدیک شدن به کبد، سرخرگ سیستیک را به کیسه صفرا می‌فرستد. ممکن است سرخرگ سوپرادئودنال پیش از نزول سرخرگ گاسترودئودنال از خلف بخش فوقانی دوازدهه از آن جدا شود. سرخرگ گاستردئودنال با رسیدن به لبه تحتانی بخش فوقانی دوازدهه، به شاخه‌های انتهایی خود یعنی سرخرگ گاسترواومنتال راست و سرخرگ پانکراتیکودئودنال فوقانی تقسیم می‌شود. سرخرگ گاسترواومنتال راست در طول خم بزرگ معده به سمت چپ رفته و در نهایت با سرخرگ گاسترواومنتال چپ که شاخه‌ای از سرخرگ طحالی است، آناستوموز می‌شود. سرخرگ گاسترواومنتال راست شاخه‌هایی را به هر دو سطح معده فرستاده و شاخه‌های دیگری از آن به درون اومنتوم بزرگ نزول می‌کنند. سرخرگ پانکراتیکودئودنال فوقانی با نزول خود و خونرسانی به سر لوزالمعده و دوازدهه به دو شاخهٔ خلفی و قدامی تقسیم می‌شود. این عروق در نهایت به شاخه‌های خلفی و قدامی سرخرگ پانکراتیکودئودنال تحتانی بازپیوسته می‌شوند.

منابعویرایش