سردار جنگل (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سردار جنگل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: