این یک لیست از کلمات اختصاری و اختصارات مورد استفاده در فن استفاده از دستگاههای الکتریکی و خودکار در هوانوردی و نجوم از دستگاههای الکتریکی و خودکار در هوانوردی و نجوم(اویونیک) است .

[۱]

منابع

ویرایش