سرود ملی سیشل

سیشلی‌ها به هم بپیوندید (Koste Seselwa) نام سرود ملی کشور سیشل است.

متنویرایش

برگردان فارسی کریول سیشلی متن فرانسوی
ای سیشل، تو تنها میهن مایی
جایی که در آسودگی، شادی،
مهر، و آشتی زندگی می‌کنیم
و خدا را سپاس می‌گوییم
زیبایی کشور ما را نگهدار باش
و ثروت‌های اقیانوس ما را،
که میراثی گرانبها است،
برای شادمانی فرزندانمان
همیشه در یگانگی زندگی کرده و
پرچم ما را برافرازید
همه با هم تا به ابد
به هم بپیوندید، ای مردم سیشل

Sesel ou menm nou sel patri.
Kot nou viv dan larmoni.
Lazwa, lanmour ek lape.
Nou remersye Bondye.
Preserv labote nou pei.
Larises nou losean.
En leritaz byen presye.
Pour boner nou zanfan.
Reste touzour dan linite.
Fer monte nou paviyon.
Ansanm pou tou leternite.
Koste Seselwa!

Seychelles, notre seule patrie
Où nous vivons en harmonie
La joie, l'amour et la paix
Nous remercions le Bon Dieu!
Préservons la beauté de notre pays
La richesse de notre océan
Un héritage très précieux
Pour le bonheur de nos enfants
Restons toujours unis
Élevons notre drapeau
Ensemble pour l'éternité
Unissons-nous Seychellois!

منابعویرایش