فهرست سفیران ایران در ترکمنستان

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و استقلال کشور جمهوری ترکمنستان، ایران روابط رسمی با این کشور برقرار کرد.

منابع

ویرایش
  1. «سفیر جدید ایران رونوشت استوارنامه خود را به وزیر خارجه ترکمنستان تقدیم کرد». خبرگزاری فارس. ۱۶ آبان ۱۴۰۲.