سلیمه نامی است دخترانه با ریشه عربی سلیم به معنی دارای قدرت داوری و تشخیص درست. افراد شاخص با این نام از این قرارند: