سنبوک یا به گویش محلی سمبوک یا سنبوق گونه‌ای قایق بزرگ چوبی است که در خلیج فارس بکار می‌رود. سنبوک واژه ای فارسی به معنای نوک تیز است که در گذشته به تنها قایق بادبانی خلیج فارس گفته می‌شد و دو یا سه بادبان داشت. البته امروز بیشتر سنبوک‌ها موتور دارند.[۱]

نمایی از یک‌نوع قایق بزرگ سنبوق - ۱۹۷۹

سنبوک را سنبوق، سمبوک، صنبوق، و چمبوری نیز می‌نامند. این واژه برگرفته از فارسی میانه سنبوک است.[۲]

منابع

ویرایش
  1. اقتداری، احمد، خلیج فارس، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران ۲۵۳۶
  2. Dionisius A. Agius. Classic Ships of Islam: From Mesopotamia to the Indian Ocean. BRILL, 2008. ISBN 9004158634. p. 314.