سنتز شیمیایی (به انگلیسی: Chemical synthesis) به عملی درون گرا گفته می‌شود که طی آن یک ماده توسط واکنش شیمیایی از مواد اولیه ساخته می‌شود.

A + B → AB

مثال‌هایی برای سنتز شیمیایی:

۲Na + Cl2 → ۲NaCl (تشکیل نمک طعام)
S + O2SO2 (تشکیل دی‌اکسید گوگرد)
4Fe + 3O2 →2 Fe2O3 (زنگ زدن آهن)
CO2 + H2OH2CO3 (حل شدن دی‌اکسید کربن در آب و تشکیل اسیدکربنیک)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش