سِنجابی یا سَنجابی می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته‌باشد:

مکان ویرایش

  • سنجابی (منطقه)، منطقه‌ای در غرب شهرستان کرمانشاه،‌ شامل دو دهستان سنجابی و هفت‌آشیان
  • دهستان سنجابی، دهستانی در بخش کوزران شهرستان کرمانشاه، استان کرمانشاه

افراد ویرایش