سندانی (ابر)

نام متعارف اَبر کومه‌ای‌‏بارای گیسودار

سندانی قسمت فوقانی ابر کومه‌ای‌بارا که به شکل سندان با نمای هموار و ریسه‌دار و مخطط است.

منابعویرایش

  • واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان)
  • Ackerman, Steven A. and John A. Knox, Meteorology: Understanding the Atmosphere. Brooks Cole, 2003.