سنگلاخ می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد: