سنگ قولَنج یکی از دو سنگی است که اصطلاحاً یشم نامیده می‌شوند. در زبان روزمره سنگ قولنج و یشم سبز، هر دو را یشم می‌گویند.

سنگ قولنج.

سنگ قولنج یک کانی پیروکسین است. این سنگ یک سنگ کج‌نوری است.

پانویسویرایش

  1. ^ Jadeite[۱]
  2. ^ 
  3. ضثباثبعثصبعصااب
  4. ثبثصتبصثعبلصثبلصبصثب
  5. صنصثارخصثصصثرصثر
  6. monoclinic[۲]

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Jadeite," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed January 20, 2008).