سنیتم خسرو

فرمانده نظامی ساسانی

سنیتم خسرو یکی از فرماندهان نظامی ایرانی و فرمانده ارمنستان از ۶۰۵/۶ تا ۶۰۶/۷ در زمان حکومت شاهنشاه خسرو پرویز ساسانی (ح. ۵۹۰–۶۲۸) بود. او رهبر نیروهای ایرانی در زمان حمله ساسانیان به ارمنستان در سال ۶۰۵/۶ بود.

سنیتم خسرو
دین و مذهبمزدیسنا

منابعویرایش

  • Martindale, John Robert; Jones, Arnold Hugh Martin; Morris, J., eds. (1992). The Prosopography of the Later Roman Empire, Volume III: A.D. 527–641. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-20160-5.
  • Greatrex, Geoffrey; Lieu, Samuel N. C. (2002). The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (Part II, 363–630 AD). New York, New York and London, United Kingdom: Routledge (Taylor & Francis). ISBN 0-415-14687-9.
پیشین:
Datoyean
فرمانده ساسانی ارمنستان ارمنستان
۶۰۶/۷–۶۰۷/۸
پسین:
اشتاد یزدیار