سه، پنج، دو می‌تواند یکی از دو مجموعه تلویزیونی زیر باشد: