سه جهان پوپر کارل پوپر واقعیت را به بخش‌های سه‌گانه تقسیم می‌کند و نام هر بخش را جهان می‌گذارد.

جهان ۱، دربرگیرندهٔ واقعیتهای مادی است.

جهان ۲، جهان تجربه‌های مستقیم و ذهنی انسانی است. در وضعیتهایی چون بی‌هوشی عمیق یا خواب بدون رؤیا، آگاهی و به طریق اولی تجربهٔ زنده از بین می‌رود. اما می‌توان پذیرفت که وضعیتهای غیرآگاهانه‌ای هم وجود دارد که به جهان ۲ تعلق می‌گیرد.

جهان ۳، جهان محصولات و فراورده‌های ذهنی انسانی و لذا جهان فراورده‌های بخش انسانی جهان ۲ است. این جهان، دربرگیرندهٔ چیزهایی مانند آثار ادبی، آثار هنری، و فراورده‌های صنعتی مانند هواپیما نیز هست که در عین حال به جهان ۱ هم تعلق دارد.[۱]

سه جهان پوپر با هم ارتباط همبسته ای دارند و این ارتباط اساس نظریه او در مورد عدم قطعیت و بازبودن جهان است. جهان اول بسته نیست، بلکه تحت تأثیر مستمرجهان دوم قراردارد، وجهان دوم با جهان سوم درتعامل دایمی است؛ جهان سوم نیز برجهان اول اثر می‌گذارد.[۲]

منابعویرایش