سوزان

نام‌های زنانه (Susan)

سوزان یک نام کوچک دخترانه است که از زبان عبری آمده است.سوزان به معنای گل زنبق یا همان سوسن است. و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

سایرویرایش