سکونتگاه چندخانوادگی

مسکن چندخانواده (خلاصه انگلیسی: MDU) نوعی مسکن است که در آن چند واحد مسکونی جداگانه برای اسکان چند خانواده در داخل یک ساختمان یا چندین ساختمان در یک مجموعه قرار دارد. [۱] واحد ها می توانند در کنار یکدیگر (واحدهای مجاور) باشند یا در بالای یکدیگر (واحد های طبقاتی) قرار گیرند. شکل معمولی مسکن چند خانوار، آپارتمان است .

نوع سکونتگاه چندخانوادگی

این نوع سکونتگاه در مقابل خانه مستقل قرار دارد و امکانات مختلف در آن به صورت مشاع است.

همچنین نگاه کنید ویرایش

منابع ویرایش

  1. Zandi, Karl. "How are single-family and multi-family buildings defined?". Data Buffet. Moody's Analytics. Retrieved 14 August 2017.