سیاح به معنای تحت اللفظی یعنی جهانگرد

البته یک نام خانوادگی نیز است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: