سیحون (ابهام‌زدایی)

سیحون دومین رود پرآب در آسیای میانه است که به دریاچه خوارزم (آرال) می‌ریزد. سیحون همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: