سیر طبیعی بیماری

سیر طبیعی بیماری سیر یک بیماری از شروع تا پایان است. بسیاری از بیماری‌ها مراحل مشخصی دارند که در کنار یکدیگر به عنوان «سیر طبیعی بیماری» شناخته می‌شوند. این مراحل عبارت‌اند از:

۱-مرحله شروع آسیب.

۲-مرحله قبل از علایم (از شروع تا ظهور نخستین علایم یا نشانه‌ها).

۳-تظاهر بالینی بیماری که می‌تواند منجر به مرگ شود، می‌تواند عود و تکرار داشته باشد ویا می‌تواند خودبه خود تخفیف یافته به بهبودی بینجامد.

4-مرحله ناتوانی بیماری

منابعویرایش

  • دکترعزیزی، فریدون-دکتر حاتمی، حسین-دکتر جانقربانی، محسن- اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران. چاپ دوم ۱۳۷۹ شابک ‎۹۶۴−۹۰۷۲۲−۹−۲