سیستم زهکشی

سیستم زهکشی در دانش ژئومورفولوژی به الگوی شکل گرفته توسط جریان‌های آب، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها در یک حوضه آبریز گفته می‌شود. توپوگرافی منطقه و سست یا سخت بودن سنگ‌ها از عوامل تعیین‌کننده الگوی زهکشی به‌شمار می‌روند.

الگوهای زهکشیویرایش

الگوی زهکشی درختیویرایش

نوعی زهکشی است که وقتی یک پی رود تعدادی رودهای فرعی دریافت می‌کند که به نوبه خود توسط شاخه‌های فرعی کوچکتر تغذیه می‌شوند.

الگوی زهکشی موازیویرایش

الگوی زهکشی داربستیویرایش

الگوی زهکشی مستطیلیویرایش

الگوی زهکشی شعاعیویرایش

الگوی زهکشی مختلطویرایش

الگوی زهکشی حلقویویرایش

الگوی زهکشی زاویه‌ایویرایش

الگوهای زهکشی ناموزونویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش