باز کردن منو اصلی

سیکل به معنی چرخه یا دوره می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: