شاه‌آبادی

شاه‌آبادی (منسوب به شاه‌آباد) یک نام خانوادگی است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: