شاه‌تیر گونه‌ای تیر حمال در سازه است. رایج‌ترین نوع سطح مقطع مورد استفاده، تیر آهن استاندارد IPE است. اما همچنین از تیر آهن‌های قوطی شکل و Z مانند و دیگر اشکال نیز استفاده می‌شود.

Hinkle Fieldhouse roof.jpg

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • Song W, Ma Z, Vadivelu J, Burdette E (2014). Transfer Length and Splitting Force Calculation for Pretension Concrete Girders with High-Capacity Strands. Journal of Bridge Engineering. 19(7), DOI 04014026.
  • Chen X, Wu S, Zhou J (2014). ”Compressive Strength of Concrete Cores with Different Lengths.” Journals Materials and Civil. Engineering, 26(7), DOI 04014027.