شاه‌سرخسیان (Osmundaceae) تیره‌ای از راسته شاه‌سرخس‌سانان (Osmundales) است.

شاه‌سرخسیان
Osmunda regalis
رده‌بندی علمی
فرمانرو: گیاه
دسته: سرخس
رده: سرخس باریک‌هاگدان/Pteridopsida (disputed)
راسته: شاه‌سرخس‌سانان
تیره: شاه‌سرخسیان
Berchtold & J. Presl
سرده‌ها

شاه‌سرخس‌سانان راسته‌ای از شاه‌سرخس‌ها با تقریباً بیست گونه و پراکندگی وسیع است که با گروه سرخس‌هایی که دارای هاگدان حقیقی Eusporangiatae هستند خویشاوندی‌هایی دارند.

شاه‌سرخسیان تنها تیره از شاه‌سرخس‌سانان که گروهی ابتدایی با سه سرده از سرخسهای درشت‌قامت با حدود بیست گونه است؛ هاگدانهای آنها به صورت پراکنده یا متمرکز در هاگینه‌ها sori در سطح زیرین برگچه‌ها یا در هر دو سطح نواحی زایای برخی از برگ‌شاخهها fronds قرار دارند، هاگینه‌های این سرده برعکس بسیاری از تیره‌های سرخس فاقد هاگینه‌پوش indusium است

سرخس باریک‌هاگدان

Osmundales

سرخس‌های غباری

Gleicheniales

Schizaeales

Salviniales

Cyatheales

بسپایک‌سانان

Osmundaceae

Osmundastrum

Todea

Leptopteris

شاه‌سرخس

Claytosmunda (Osmunda claytoniana group)

Plenasium (Osmunda angustifolia group)

Euosmunda (Osmunda regalis group)

منابع ویرایش

  • برابرنهاده‌های فرهنگستان زبان فارسی: دفتر هشتم. بازدید: اکتبر ۲۰۱۱.