شاپرک (ابهام‌زدایی)

شاپرک می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: