شبک می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته‌باشد: