شتاب گرانشی

شتاب گرانشی شتابی است که به اجسام به‌واسطهٔ گرانش وارد می‌شود. در نقاط مختلف زمین، اجسام با شتابی بین ۹٫۷۸ تا ۹٫۸۲ m/s2 به سمت زمین جذب می‌شوند که به عرض جغرافیایی آن نقطه بستگی دارد. معمولاً مقدار متوسط این کمیت، که به‌صورت ثابت در روابط لحاظ می‌شود، برابرِ ۹٫۸۰۶۶۵ m/s2 است.[۱]

دو جسم در حال گردش حول مرکز ثقل خود (صلیب قرمز) هستند

شتاب گرانش معمولاً به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

که در آن جرم جسم، بُردار واحد به سمت مرکز جسم، فاصله تا مرکز سطح جسم واردکننده گرانش و ثابت جهانی گرانش است.

البته این رابطه برای ارتفاع بالاتر از سطح جسم واردکننده نیرو است است و برای داخل جسم، از رابطه زیر استفاده می‌شود:

که در آن چگالی متوسط جسم و فاصله تا مرکز جسم است.

جستارهای وابسته

منابع

  1. Gerald James Holton and Stephen G. Brush (2001). Physics, the human adventure: from Copernicus to Einstein and beyond (3rd ed.). Rutgers University Press. p. 113. ISBN 978-0-8135-2908-0.