شَدّالازار فی حطّ الاوزار عن زُوار المزار یا به اختصار شدالازار، نام کتابی است از معین‌الدین ابوالقاسم جنید شیرازی که در شرح مزارات شیراز در زمان مؤلف است. این کتاب به هفت نوبت تقسیم شده‌است تا زائرین در هر روز هفته به زیارت یک قسمت از مقابر بروند. بدین ترتیب که نوبت اول در ذکر مدفونین قبرستان شیخ کبیر، نوبت دوم قبرستان باهلیه، نوبت سوم قبرستان دارسلم، نوبت چهارم قبرستان ام کلثوم و شیرویه، نوبت پنجم قبرستان باغ نو، نوبت ششم قبرستان جامع عتیق و بالاخره نوبت هفتم قبرستان مصلی. در این هفت قسمت جمعاً شرح حال ۳۱۵ نفر عنوان شده که آخرین آنها شیخ اجل سعدی است. عیسی بن جنید فرزند جنید شیرازی، شدالازار را به فارسی به نام هزار مزار ترجمه کرد که دو بار به وسیله کتابخانه احمدی شیراز به چاپ رسیده‌است.[۱]

پانویسویرایش

  1. بزرگان نامی پارس، جلد اول، ص ۴۶۱

منابعویرایش

  • میر، محمد تقی (۱۳۶۸بزرگان نامی پارس، جلد اول، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز