در نظریه های میدان کلاسیک نسبیتی و به طور خاص نسبیت عام، شرایط انرژی به شرایط مختلفی گفته می‌شود که می توان یکی از آنها را در مورد محتوای ماده ،در این نظریه به کاربرد. دلیل استفاده از شرایط انرژی در مورد محتوای ماده این است که گاهی امکانپذیر یا مطلوب نیست که این محتوا صریحا مشخص گردد. در نسبیت عام شرایط انرژی اغلب در اثبات قضیه های مختلف مهمی در مورد سیاهچاله ها مانند قضیه بدون مو و قوانین ترمودینامیک سیاهچاله، مورد استفاده قرار می گیرند.

منابع ویرایش

  • Hawking, Stephen; and Ellis, G. F. R. (1973). The Large Scale Structure of Space-Time. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-09906-4.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link) The energy conditions are discussed in §4.3.
  • Poisson, Eric (2004). A Relativist's Toolkit: The Mathematics of Black Hole Mechanics. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-83091-5. Various energy conditions (including all of those mentioned above) are discussed in Section 2.1.