شماره‌های تلفن در ارمنستان

شماره‌های تلفن در ارمنستان که در زیر آمده‌است کدهای مقصد در داخل ارمنستان برای گرفتن تماس‌های بین‌المللی از خارج از جمهوری ارمنستان و بلعکس می‌باشند.

شماره تلفن‌های ارمنستان
مکان
کشورارمنستان
اقیانوسآسیا
گونهclosed
Access codes
فهرست پیش‌شماره تلفنی کشورها+۳۷۴
پیش‌شماره بین‌المللی۰۰
پیش‌شماره اصلی۰

گرفتن تماس از خارج از ارمنستانویرایش

از خارج ارمنستان به ایروان، مناطق، شبکه تلفن همراه، جمهوری آرتساخ شبکه ثابت تلفنی و جمهوری قره‌باغ شبکه تلفن همراه:

 + ۳۷۴ + کد مقصد + شماره مشترک موردنظر (به ایروان، مناطق)
 + ۳۷۴ + کد شبکه تلفن همراه + شماره مشترک موردنظر (به شبکه تلفن همراه)
 + ۳۷۴ + ۴۷ + شماره مشترک موردنظر (به شبکه ثابت تلفنی جمهوری آرتساخ)
 + ۳۷۴ + ۹۷ + شماره مشترک موردنظر (به شبکه تلفن همراه جمهوری آرتساخ)

تماس گرفتن از ارمنستانویرایش

از ایروان، مناطق، شبکه تلفن همراه و جمهوری آرتساخ به خارج از ارمنستان:

 ۰۰ + کد کشور + کد مقصد + شماره مشترک موردنظر

گرفتن تماس در داخل ارمنستان و جمهوری آرتساخویرایش

 ۰ + کد مقصد + شماره مشترک موردنظر

تماس گرفتن به جمهوری آرتساخ از ارمنستانویرایش

از ایروان، مناطق و شبکه تلفن همراه به جمهوری آرتساخ شبکه ثابت تلفنی و جمهوری آرتساخ شبکه تلفن همراه:

 ۰ + ۴۷ + شماره مشترک موردنظر (به شبکه ثابت تلفنی جمهوری آرتساخ)
 ۰ + ۹۷ + شماره مشترک موردنظر (به شبکه تلفن همراه جمهوری آرتساخ)

نمونهویرایش

یک نمونه برای گرفتن تماس تلفنی در ایروان، ارمنستان به شرح زیر است:

 شماره مشترک موردنظر (در داخل ایروان)
 ۰ + ۱۰ + شماره مشترک موردنظر (در داخل ارمنستان و جمهوری آرتساخ)
 + ۳۷۴ + ۱۰ + شماره مشترک موردنظر (خارج ارمنستان و جمهوری آرتساخ)

کدهای مقصدویرایش

تمامیویرایش

شهر کد مقصد
آپاران ۲۵۲
آشتاراک ۲۳۲
تالین ۲۴۹ ۰
تساغکاهوویت ۲۵۷ ۰
آرارات ۲۳۸
آرتاشات ۲۳۵
ماسیس ۲۳۶
ودی ۲۳۴
آرماویر ۲۳۷
باغرامیان ۲۳۳
دالاریک ۲۳۳ ۷۶
واغارشاپات ۲۳۱
سردارآباد ۲۳۷
متسامور ۲۳۷
میاسنیکیان ۲۳۳ ۷۴
کاراکرت ۲۳۳ ۷۵
زوارتنوتس ۲۳۱
چامباراک ۲۶۵
گاوار ۲۶۴
مارتونی ۲۶۲
ساروخان ۲۶۴
سوان ۲۶۱
واردنیس ۲۶۹
آبوویان ۲۲۲
پتغنی ۲۲۲ ۹۶
هرازدان ۲۲۳
مغرادزور ۲۲۳ ۹۳
پیونیک ۲۲۳ ۹۴
آلاپارس ۲۲۶ ۷۵
سولاک ۲۲۳ ۹۷
بجنی ۲۲۳ ۹۸
تساغکادزور ۲۲۳
چارنتساوان ۲۲۶
یغوارد ۲۲۴
نور هاچن ۲۲۴
نور گغی ۲۲۴
زوونی ۲۲۴ ۵۲
پروشیان ۲۲۴ ۵۳
آرگل ۲۲۴ ۵۴
آلاوردی ۲۵۳
مارگاهوویت ۳۲۲ ۹۶
اسپیتاک ۲۵۵
استپاناوان ۲۵۶
تاشیر ۲۵۴
وانادزور ۳۲۲
آخوریان ۲۴۳ ۰۰
آماسیا ۲۴۶
آنیاوان ۲۴۲ ۹۷
آراپی ۲۴۳ ۰۰
آرتیک ۲۴۴
آشوتسک ۲۴۵
گیومری ۳۱۲
کامو ۲۴۳ ۰۰
مارالیک ۲۴۲
پمزاشن ۲۴۴
سارناغبیور ۲۴۲ ۹۱
شیراکاوان ۲۴۲ ۹۳
گوریس ۲۸۴
کاجاران ۲۸۵
کاپان ۲۸۵
خندزورسک ۲۸۴ ۹۴
مغری ۲۸۶ ۰
سیسیان ۲۸۳ ۰
وریشن ۲۸۴
برد ۲۶۷
دیلیجان ۲۶۸ ۰
ایجوان ۲۶۳
کوغب ۲۶۶
نویمبریان ۲۶۶
یغگنادزور ۲۸۱
جرموک ۲۸۷
وایک ۲۸۲
ایروان ۱۰
مایاکوفسکی ۲۲۲ ۹۰
Balahovit/Kamaris ۲۲۲ ۹۱
آراموس ۲۲۲ ۹۳
آرزنی ۲۲۲ ۹۴
گغاشن ۲۲۲ ۹۷
کوتایک ۲۲۲ ۹۹
لرنانیست ۲۲۳ ۹۱
آرزاکان ۲۲۶ ۷۲
باغرامیان ۲۳۱ ۹۰
واچه ۲۳۱ ۹۱
نوراکارت ۲۳۱ ۹۵
جرارات ۲۳۱ ۹۸
خورونک ۲۳۱ ۹۹
پانیک ۲۴۴ ۹۲
آروشات ۲۴۴ ۹۵
متس مانتاش ۲۴۴ ۹۶
خاچیک ۲۸۱ ۵۱
آرپی ۲۸۱ ۹۱
آغاونادزور ۲۸۱ ۹۳
آرنی ۲۸۱ ۹۴
مالیشکا ۲۸۱ ۹۵
یلپین ۲۸۱ ۹۷
ریند ۲۸۱ ۹۸
شاتین ۲۸۱ ۹۹
آگاراک ۲۸۶
پامباک ۳۲۲ ۹۳
لرناپات ۳۲۲ ۹۴
یغگنوت ۳۲۲ ۹۵
دزوراگت ۳۲۲ ۹۷
لرمانتوفو ۳۲۲ ۹۸
واهاگنی ۳۲۲ ۹۹
استپاناکرت ۴۷۱
مارتاکرت ۴۷۴
استان هادروت ۴۷۵
استان آسکران ۴۷۶
شوشی ۴۷۷
استان کاشاتاق ۴۷۷ ۳۲
مارتونی ۴۷۸

بر پایه مناطقویرایش

آراگاتسوتنویرایش

آراراتویرایش

آرماویرویرایش

گغارکونیکویرایش

کوتایکویرایش

لوریویرایش

شیراکویرایش

سیونیکویرایش

آرتساخویرایش

تاووشویرایش

وایوتس‌جورویرایش

ایروانویرایش

کدهای شبکه غیر جغرافیاییویرایش

ITSP کد
VivaCell-MTS ۶۰۶۱, ۶۰۶۷, ۶۰۶۸, ۶۰۶۹, ۶۰۷۶, ۶۰۷۷, ۶۰۷۸, ۶۰۷۹, ۶۰۸۰, ۶۰۸۱
آرمینکو ۶۰۲۷, ۶۰۶۲, ۶۰۶۶
BioNet ۶۰۲۹
Orange ۶۰۶۵
CrossNet LLC ۶۰۳۷, ۶۰۴۰, ۶۰۴۳, ۶۰۴۷, ۶۰۴۸٬۶۰۴۹
Ucom LLC ۶۰۴۴, ۶۰۵۰, ۶۰۵۱, ۶۰۵۲, ۶۰۵۳, ۶۰۵۴
GNC LLC ۶۰۴۶
Web ۶۰۳۶
Griar Telecom ۶۰۴۵, ۶۰۵۶, ۶۰۵۷, ۶۰۵۸, ۶۰۵۹, ۶۰۶۰

کدهای شبکه تلفن همراهویرایش

اپراتور تلفن همراه کد
Beeline ۹۱, ۹۹, ۹۶, ۴۳
Ucom ۵۵, ۹۵, ۴۱, ۴۴
VivaCell-MTS ۹۳, ۹۴, ۷۷, ۹۸, ۴۹

در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۴, ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ارمنستان راه اندازی شده‌است.

شماره‌های فوریتیویرایش

اورژانش عمومی ۱۱۲ یا ۹۱۱
آتش‌نشانی ۱۰۱
پلیس ۱۰۲
آمبولانش ۱۰۳
خدمات گاز ۱۰۴

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش