شناساگر (ریاضیات)

در ریاضیات یک شناساگر یک تابع از X (فضای ویژگی‌ها) به Y (پرچسب‌ها) است. شناساگرها هم می‌توانند ثابت باشند و هم یادگیرنده باشند. شناساگرهای یادگیرنده شناساگرهایی هستند که تناظر آنها از X به Y با افزایش داده‌های یادگیری بهبود می‌یابد. شناساگرهای یادگیرنده به دو دسته راهنمایی‌شونده و بدون راهنمایی تقسیم می‌شوند.

شناساگرها انواع زیادی دارند:

  • k امین نزدیک‌ترین همسایه (KNN)
  • شبکه‌های عصبی
  • ماشین‌های بردار-پشتیبان
  • درخت تصمیم

منابع