شهردار ایروان (ارمنی: Երևանի քաղաքապետ) رئیس شعبه اجرایی ایروان می‌باشد. وی توسط شورای شهر ایروان برگزیده می‌شود.

شهردار ایروان
Երևանի քաղաքապետ  (ارمنی)
متصدی کنونی
هراچیا سارگسیان

از ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱
اقامت‌گاهشورای شهر ایروان
گمارندهشورای شهر ایروان
مدت دورهپنج سال، قابل تجدد
دارندهٔ افتتاحیهوهانس غورغانیان
بنیادگذاری۱۸۷۹
وبگاه

فهرست شهرداران ویرایش

N تصویر شهردار تاریخ شروع تاریخ پایان وابستگی سیاسی یادداشت
۱   هوهانس غورغانیان اکتبر ۱۸۷۹ سپتامبر ۱۸۸۴
۲   بارسق گیوغانیان سپتامبر ۱۸۸۴ دسامبر ۱۸۹۳
۳   لوون تیگرانیانتس ژانویه ۱۸۹۴ ژوئن ۱۸۹۵
۴   آرام بونیاتیان نوامبر ۱۸۹۵ اکتبر ۱۸۹۶
۵ واهان تر-سارکایان اکتبر ۱۸۹۶ نوامبر ۱۸۹۸
۶   ایساهاک ملیک-آقامالیان نوامبر ۱۸۹۸ مارس ۱۹۰۴
۷   هوهانس ملیک-آقامالیان مارس ۱۹۰۴ دسامبر ۱۹۱۰
۸   هوسپ تیگرانوف ژانویه ۱۹۱۱ مارس ۱۹۱۲
۹   هوهانس ملیک-آقامالیان فوریه ۱۹۱۲ دسامبر ۱۹۱۴ شهردار پیشین از ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۰
۱۰ سمبات خاچاتوریانتس فوریه ۱۹۱۵ دسامبر ۱۹۱۷
۱۱   تادئوس توشیان ۲۰ نوامبر ۱۹۱۷ ۲۵ دسامبر ۱۹۱۸
۱۲ مگردیچ موسینیانتس ۹ ژانویه ۱۹۱۹ ۲۷ نوامبر ۱۹۲۰
۱۳ هراند تاواکالیان ۴ دسامبر ۱۹۲۰ ۲۵ فوریه ۱۹۲۱
۱۴ گئورگ سارگسیان ۷ آوریل ۱۹۲۱ ۲۶ آوریل ۱۹۲۱
۱۵ بنیامین ساهاکیان ۲۶ آوریل ۱۹۲۱ مه ۲۶ ۱۹۲۱
۱۶ روبن سافرازاپکیان ۲۶ مه ۱۹۲۱ آوریل ۱۰ ۱۹۲۲
۱۷ هایک آزاتیان ۳ ژانویه ۱۹۲۲ فوریه ۲۵ ۱۹۲۲
۱۸ سورن شادونتس ۵ مه ۱۹۲۲ ژوئیه ۲۹ ۱۹۲۲
۱۹ آراکل آواکیان ۷ ژوئیه ۱۹۲۲ ۱۱ ژوئن ۱۹۲۳
۲۰ آرام شاهگلدیان ۱۳ اکتبر ۱۹۲۳ ۱۲ اوت ۱۹۲۴
۲۱ آرام کوستانیان ۲۴ نوامبر ۱۹۲۴ ۳۰ ژانویه ۱۹۲۸
۲۲ وارطان مامیکونیان مه یا ۲۹ فوریه ۱۹۲۸ ۷ ژوئن ۱۹۲۸
۲۳ گئورگ هانسغولیان ۷ ژوئن ۱۹۲۸ ۵ مه ۱۹۳۰
۲۴ سرگئی مارتیکیان ۴ اوت ۱۹۳۰ ۴ ژانویه ۱۹۳۱
۲۵ آساتور آسریان ۴ ژانویه ۱۹۳۱ ۱۳ دسامبر ۱۹۳۱
۲۶ آرامائیس یرزینکیان ۱۳ دسامبر ۱۹۳۱ ۱ مارس ۱۹۳۳
۲۷ کاراپت ماتینیان ۱۸ مارس ۱۹۳۳ ۱ اوت ۱۹۳۶
۲۸ گئورگ هانسغولیان ۱ اوت ۱۹۳۶ ۱۵ نوامبر ۱۹۳۶
۲۹ آلکساندر شاهسوواریان ۲۹ ژانویه ۱۹۳۷ ۱ سپتامبر ۱۹۳۷
۳۰ لوون هوسپیان ۲ اکتبر ۱۹۳۷ ۱۷ دسامبر ۱۹۳۸
۳۱ سوغومون کاراپتیان ۱۷ دسامبر ۱۹۳۸ ۲ ژانویه ۱۹۴۰
۳۲ سارکیس کاملیان ۹ ژانویه ۱۹۴۰ ۱۹ مه ۱۹۴۳
۳۳ زاون چارچیان ۲۰ مه ۱۹۴۳ ۴ سپتامبر ۱۹۴۴
۳۴ آشوت قازاریان ۴ سپتامبر ۱۹۴۴ ۲ آوریل ۱۹۴۵
۳۵ لوون هوسپیان ۳۰ آوریل ۱۹۴۵ ۳۰ مارس ۱۹۴۷ پیشین مه یا از ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۸
۳۶ یغیشه وارطانیان ۳۰ مارس ۱۹۴۷ ۹ مه ۱۹۵۲
۳۷ وازریک سکویان ۱۰ مه ۱۹۵۲ ۱۳ آوریل ۱۹۵۴
۳۸ بابکن آستواتساتریان ۱۴ آوریل ۱۹۵۴ ۳۱ مارس ۱۹۵۵
۳۹ گورگن چولاخیان ۶ آوریل ۱۹۵۵ ۱ ژوئن ۱۹۵۷
۴۰ گورگن پاهلوانیان[الف] ۲ ژوئن ۱۹۵۷ ۲۱ مارس ۱۹۶۰
۴۱ سورن وارطانیان[ب] ۲۲ مارس ۱۹۶۰ ۶ دسامبر ۱۹۶۲
۴۲ گریگور هاسراتیان[پ] ۱۷ دسامبر ۱۹۶۲ ۱۲ فوریه ۱۹۷۵
۴۳ هراند ینکیتاریان ۱۸ مارس ۱۹۷۵ ۲۸ آوریل ۱۹۷۵
۴۴ موراد مورادیان[ت] ۱ مه ۱۹۷۵ ۹ دسامبر ۱۹۸۵ Stability ex-deputy of National Assembly و ex-Minister of Ecology
۴۵ ادوارد آواکیان[ث] ۱۰ دسامبر ۱۹۸۵ ۹ اکتبر ۱۹۸۹
۴۶ آرتاشس گغامیان ۱۰ نوامبر ۱۹۸۹ ۲ اکتبر ۱۹۹۰ حزب کمونیست ارمنستان معاون از ۱۹۹۵
۴۷ هامبارتسوم گالستیان ۴ دسامبر ۱۹۹۰ ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Pan-Armenian National Movement
۴۸   واهاگن خاچاطوریان ۴ دسامبر ۱۹۹۲ ۲۲ فوریه ۱۹۹۶ Pan-Armenian National Movement
۴۹ آشوت میرزویان[ج] ۲۳ فوریه ۱۹۹۶ ۷ نوامبر ۱۹۹۶ مشاور شهری گیومری
۵۰ وانو سیرادغیان ۱۴ نوامبر ۱۹۹۶ ۲ فوریه ۱۹۹۸ Pan-Armenian National Movement معاون و وزیر کشور پیشین
۵۱ سورن آبراهامیان (سیاستمدار)[چ] ۶ مه ۱۹۹۸ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۹ حزب جمهوری‌خواه ارمنستان وزیر کشور پیشین
۵۲   آلبرت بازیان ۹ اوت ۱۹۹۹ ۱۰ ژانویه ۲۰۰۱ حزب جمهوری‌خواه ارمنستان ex-president of حزب جمهوری‌خواه ارمنستان، معاون رئیس مجلس ملی جمهوری ارمنستان
۵۳ روبرت نازاریان ۱۱ ژانویه ۲۰۰۱ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۳
۵۴   یرواند زاخاریان ۱ ژوئیه ۲۰۰۳ ۲۰۰۹ حزب جمهوری‌خواه ارمنستان
۵۵   گاگیک بگلاریان ۱۱ ژوئن ۲۰۰۹ ۸ دسامبر۲۰۱۰ حزب جمهوری‌خواه ارمنستان پس از high-profile scandal استعفا داد
۵۶   کارن کاراپتیان ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ نوامبر ۲۰۱۱ کنشگر سیاسی مستقل
۵۷   تارون مارگاریان ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱ ۹ ژوئیه ۲۰۱۸ حزب جمهوری‌خواه ارمنستان
  کامو آرئیان ۹ ژوئیه ۲۰۱۸ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ حزب جمهوری‌خواه ارمنستان
۵۸   هایک ماروتیان ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ پیمان مدنی
۵۹ هراچیا سارگسیان ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ in office

یادداشت ویرایش

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش