شهرستان‌های تانزانیا

استانهای تانزانیا به ۱۲۹ شهرستان(به سواحیلی wilaya) تقسیم شده‌اند. در فهرست زیر اسامی هر یک از این شهرستان‌ها به تفکیک تبعیتشان از استانهای مختلف نام برده شده‌است.

شهرستان‌های تانزانیا

استان آروشاویرایش

استان دارالسلامویرایش

استان دودوماویرایش

استان ایرینگاویرایش

استان کاگراویرایش

استان کیگوماویرایش

استان کلیمانجاروویرایش

 
شهرستان‌های تابعه استان کلیمانجارو

استان لیندیویرایش

استان مانیاراویرایش

 
شهرستان‌های تابعه استان مانیارا

استان ماراویرایش

استان امبیاویرایش

استان موروگوروویرایش

استان امتواراویرایش

استان موانزاویرایش

 
شهرستان‌های تابعه استان موانزا

استان پمبای شمالیویرایش

استان پوانیویرایش

 
شهرستان‌های تابعه استان پوانی

استان روکاواویرایش

استان روووماویرایش

استان شینیانگاویرایش

 
شهرستان‌های تابعه استان شینیانگا

استان سینگیداویرایش

استان پمبای جنوبیویرایش

استان تابوراویرایش

استان تانگاویرایش

 
شهرستان‌های تابعه استان تانگا

استان زنگبارمرکزی-جنوبیویرایش

استان زنگبار شمالیویرایش

استان زنگبارشهری-غربیویرایش

مرتبطویرایش

منابعویرایش

مشارکت کنندگان ویکی‌پدیای انگلیسی

پیوند به بیرونویرایش