اشتیاق

(تغییرمسیر از شوق)

اشتیاق به معنی شور و شوق است و می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: